YHTIÖKOKOUKSET

Varsinainen yhtiökokous 2020

Afarak Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.6.2020 voi osallistua ainoastaan äänestämällä tai esittämällä vastaehdotuksia sekä kysymyksiä ennakkoon

Afarak Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 22.6.2020 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Yhtiökokoukseen voi poikkeuksellisesti osallistua ainoastaan äänestämällä tai esittämällä vastaehdotuksia sekä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsussa ja tällä verkkosivulla annettujen ohjeistusten mukaisesti. Yhtiön hallitus on päättänyt Covid-19-pandemiasta johtuneesta poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla.

Covid-19-pandemiasta johtuvien poikkeusjärjestelyjen vuoksi kokoukseen ei siis voi osallistua paikan päällä, joten kokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Poikkeusjärjestelyjen vuoksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä hallituksen ja johdon puheenvuoroja pidetä kokouksessa.

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.6.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 3.6.2020 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 12.6.2020 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 3.6.2020 klo 10:00 ja päättyy 12.6.2020 klo 10.00.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti tämän linkin kautta: Internetäänestyspalvelu

b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla ennakkoäänestyslomakkeen, joka löytyy tämän linkin kautta:

ennakkoäänestyslomake (162,7 KB)


Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Afarak Group Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamies voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon yllä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, ja niiden tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee järjestää ennakkoon äänestäminen hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden ilmoittautumisajan puitteissa.

Vastaehdotukset ja kyselyoikeus

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com viimeistään 2.6.2020 kello 14.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä verkkosivulla viimeistään 3.6.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 5.6.2020 kello 14.00 asti sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä verkkosivulla viimeistään 10.6.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29. toukokuuta 2020 yhteensä 252.041.814 liikkeelle laskettua osaketta, joista 252.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 13.562.599 omaa osaketta.

Osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotuksia. Yhtiö vastaanotti yhden kysymyksen, joka löytyy vastauksineen alta.

Q: Mikä on yhtiökokouskutsun kohdassa 15 ehdotetun suunnatun osakeannin painava taloudellinen syy, ja tarkemmin ottaen onko suunnatun osakeannin tarkoitus kerätä varoja siihen, että suomalaisten pienomistajien osakkeita vihdoinkin lunastetaan, kuten Danko Koncarilta edellytetään Finanssivalvonnan 21.2.2018 antaman päätöksen mukaisesti? Onko Danko Koncar tai Jelena Manojlovic tietoinen korkeimman hallinto-oikeuden 24.4.2020 antamasta päätöksestä, jolla Finanssivalvonnan päätöksestä tehtiin lainvoimainen? 

A: Kuten olemme todenneet monta kertaa, yhtiö ei ole osapuolena Koncaria koskevissa menettelyissä. Hallitus on tietoinen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä. Olemme myös virallisesti julkaisseet sen. Yhtiökokouskutsun kohta 15 käsittelee hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Koska ehdotus koskee vain valtuutusta, painavat taloudelliset syyt, sekä muut osakeyhtiölain asettamat edellytykset tulevat arvioitavaksi hallituksen toimesta, mikäli valtuutusta myöhemmin käytetään.

Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen, palkitsemispolitiikka sekä Afarak Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla tällä verkkosivulla. Näistä dokumenteista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 6.7.2020.

Yhtiökokouskutsu 2020 (123,9 KB)

Toimielinten palkitsemispolitiikka (150,7 KB)

Afarak Group Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (21,3 MB)

Tilintarkastuskertomus 2019 (62,8 KB)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020 (2,8 MB)