Skip to main content

Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta sekä varojen, rahoituksen ja kirjanpidon sisäisen valvonnan järjestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta yhdeksään yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa. Yhtiön hallituksen toiminta perustuu kirjalliseen työjärjestykseen.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus:

 • määrittää Konsernin liiketoimintastrategian ja valvoo sen toteuttamista;
 • päättää Konsernin pääomarakenteesta;
 • päättää merkittävistä investoinneista, omaisuuserien myynneistä, luotoista ja vakuuksista, takauksista ja muista merkittävistä sitoumuksista;
 • käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tulevaisuuden ennusteet;
 • päättää Konsernin organisaatiorakenteesta;
 • nimeää emoyhtiön toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkasta sekä muista etuisuuksista;
 • tekee yhtiökokoukselle esitykset ja kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Hallituksen kirjallisen työjärjestyksen keskeisiä kohtia ovat:

 • hallitus kutsutaan koolle etukäteen sovittuina päivämäärinä tavoitteena säännönmukainen kokoontuminen noin kerran kuukaudessa; lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa useamminkin tarpeellisten asioiden hoitamista varten. Kokoukset voidaan voidaan järjestää myös puhelinkokouksina.
 • hallituksessa käsiteltävien asioiden esittelijöinä toimivat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai muu asiaa valmistellut henkilö
 • hallitus pyrkii aina tekemään yksimielisiä päätöksiä
 • hallitus valmistelee toimintaansa varten vuosisuunnitelman
 • hallitus toimii huolellisesti Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti.

Hallitus huolehtii siitä, että Yhtiö noudattaa pörssisääntöjen ja rahoitustarkastusviranomaisten viestintää, raportointia ja muita asioita koskevia vaatimuksia. Lisäksi hallitus tekee säännöllisiä itsearviointeja. Yhtiöllä on hallintoa ja siihen liittyviä prosesseja koskevia erityisiä kehitystavoitteita, ja se jatkaa jo käynnistettyjen kehityshankkeiden toteuttamista.

Hallitus päättää myös tytär- ja osakkuusyhtiöiden ostoista ja myynneistä.

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vuonna 2023 hallituksella oli 12 kokousta.

Hallituksen esittelyt

Leave a Reply