Skip to main content

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Tarkastusvaliokunta

Thorstein Abrahamsen (Puheenjohtaja) ja Jelena Manojlovic

Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokunnan tehtävät Suomen ja Yhdistyneiden kuningaskuntien listayhtiöiden hallinnointikoodien mukaisesti. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajan toimintaa ja seuraa Yhtiön taloudellista asemaa ja taloudellista raportointia. Tarkastusvaliokunta arvioi sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa sekä pitää yhteyttä tilintarkastajiin ja arvioi heidän raporttejaan. Valiokunta raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Vuonna 2015 tarkastusvaliokunta on arvioinut ja valvonut Afarakin sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien kehittämistä. Konsernilla ei ollut vakituista sisäistä tarkastajaa; osana paikallisia valvontatoimenpiteitä operatiivinen johto kuitenkin suoritti sisäisiä tarkastuksia liiketoimintayksiköissä paikallisten asiantuntijoiden avulla. Hallitus on tehnyt strategia- ja johtamisarviointeja sekä valvonut Yhtiön johtoa säännöllisillä valvontakäynneillä liiketoimintayksiköissä, joten hallitus on saanut varmistuksen sisäisestä valvonnasta useilta tahoilta.

Kaikki merkittävät konserniyhtiöt tarkastetaan Yhtiön tilintarkastajan toimesta, jotta varmistutaan yhtenäisestä lähestymistavasta ja helpotetaan tilintarkastajan ja tarkastusvaliokunnan keskinäistä kommunikaatiota.

Tarkastusvaliokunta on keskittynyt parantamaan tiedonkulkua johdolta hallitukselle sekä määrittelemään Konsernin keskeisimmät riskit ja niiden hallinnan periaatteet. Keskeisimpiä riskejä käsitellään hallituksen toimintakertomuksessa. Edellä mainitut asiat olivat valiokunnan keskeisiä huomion kohteita vuonna 2015, kuten myös Konsernin toiminnan lain- ja säännöstenmukaisuuden sekä parhaiden käytäntöjen valvonta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Jelena Manojlovic (Puheenjohtaja) ja Thorstein Abrahamsen

Valiokunta johtaa hallituksen jäsenten ja johtoryhmän nimitysprosessia ja antaa näistä suosituksia hallitukselle. Valiokunnan tehtävänä on myös johtaa hallituksen jäsenten ja johtoryhmän palkitsemiseen liittyviä prosesseja sekä antaa niistä suosituksia hallitukselle ja yhtiökokoukselle. Valiokunnan tehtävänä on varmistaa, että Afarakin tavoite kaikin puolin monipuolisesta hallituksesta toteutuu.

Vuonna 2015 teki laajan tarkastelun koskien Yhtiön henkilöstöhallintoa. Valiokunta tarkasteli toimintaperiaatteita ja menettelytapoja keskittyen henkilöstöhallinnon suhteisiin läpi Konsernin. Henkilöstörakenteen virtaviivaistaminen käynnistettiin tarkastelun pohjalta.

Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta

Thorstein Abrahamsen (Puheenjohtaja), Jelena Manojlovic ja Guy Konsbruck

Valiokunta perustettiin vuonna 2015. Valiokunnan tehtävänä on varmistaa, että Afarak toimii vastuullisella ja eettisellä tavalla kaikkien sidosryhmiensä hyväksi. Valiokunnan prioriteettina oli keskittyä sen ‘Zero Harm’-politiikkaan. Tätä taustaa vasten valiokunta työskenteli yhdessä toimitusjohtajan kanssa perustaakseen työterveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunnan, jonka tehtävänä on yleisten globaalien työturvallisuutta ja –terveyttä, ympäristöä ja yhteisöjä koskevien toimintatapojen kulttuurin luominen, täytäntöönpano ja ylläpito Yhtiössä. Valiokunta valvoi myös Afarakin investointeja ympäristöaloitteisiin ja –projekteihin.

Leave a Reply