Skip to main content

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Riskienhallinnan tarkoituksena on havaita liiketoimintaan ja strategian toteutukseen liittyvät uhat ja mahdollisuudet sekä varmistaa, että riskit ovat oikeassa suhteessa Konsernin riskinkantokykyyn. Hallitus tarkastelee ja arvioi Afarakin keskeisimpiä riskejä säännöllisesti.

Riskienhallinnan periaatteista kerrotaan tarkemmin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Afarak on määritellyt keskeisiksi riskikategorioiksi strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit, jotka esitetään jäljempänä erikseen. Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa käsitellään laajemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kappaleessa 1.7.

Strategiset riskit

Afarakin liiketoiminta on suhdanneluonteista, ja merkittävä strateginen riski on Afarakin altistuminen hinta- ja kysyntävaihteluille raaka-ainemarkkinoilla sekä teräksen ja ruostumattoman teräksen aloilla.  . Yhtiön tuotteiden globaali markkina ei välttämättä kehity ennusteiden mukaisesti ja kysynnän laskulla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Afarakin toiminta on vertikaalisesti integroitua: se myy erilaisia tuotteita aina raakakromimalmista erikoisrautametallituotteisiin. Afarak uskoo pienentävänsä riskiä käyttämällä vahvaa asiakasrajapintaansa ja markkinatuntemustaan, jotta tuotantomäärät vastaisivat kysyntää ja tuotevalikoima asiakkaiden tarpeita

Afarakilla on kaivostoimintaa ja projekteja Turkissa ja Etelä-Afrikassa, joissa haasteen muodostavat poliittiset ja sosiaaliset riskit. Muutokset kaivosteollisuudessa, työvoimapolitiikassa ja pakottavissa ympäristösäädöksissä voivat aiheuttaa merkittävää haittaa Afarakin liiketoiminnalle ja sen taloudelliselle tulokselle. Hallitusten määrittämät säädökset voivat vaihtelevassa määrin vaikuttaa toimintoihin, kuten vientivalvontaan, valuuttasuorituksiin, tuloveroihin, pakkolunastukseen, ulkomaisiin sijoituksiin, vaatimusten toteuttamiseen, ympäristölainsäädäntöön, maankäyttöön, paikallisten ihmisten maavaatimuksiin ja vedenkäyttöön. Afarak pyrkii ylläpitämään hyviä suhteita paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen hallintoon, asiaankuuluviin sääntelyosastoihin, paikallisyhteisöihin, ammattiliittoihin, BEE-kumppaneihinsa ja muihin sidosryhmiin suoran ja säännöllisen sitoutumisen ja viestinnän avulla. Kaivostoiminnassa myös sosiaalinen riski on merkittävä. Sosiaaliset ja teollisuuden levottomuudet sekä työmarkkinaselkkaukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa Afarakin liiketoiminnalle ja sen taloudelliselle tulokselle, kun toiminta keskeytyy tilapäisesti. Kun tällaisia ongelmia ilmenee, Afarak pyrkii ratkaisemaan ne suoraan kaikkien sidosryhmien kanssa pienentääkseen toiminalleen aiheutuvaa vaikutusta. 

Afarakin strategia keskittyy sekä yritysostoihin että orgaaniseen kasvuun. Markkinatilanteesta  riippuen konserni uskoo edelleen laajentavansa liiketoimintaansa yritysostoin. Konserni ei välttämättä pysty tunnistamaan sopivia hankintakohteita, hankkimaan tarvittavaa rahoitusta tällaisiin hankintoihin tai hankkimaan hankintakohteita tyydyttävillä ehdoilla. Jos hankinta on onnistunut, hankinnan integrointi konserniin sisältää useita riskejä, kuten avainhenkilöiden menetys, vaikeudet integroida hankitut toiminnot konsernin rakenteeseen, hankitun yrityksen sopimusten valvontaa koskevista muutoksista johtuvat riskit, hankinnan kannattavuuden riski ja mahdolliset haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen.

Konsernin tuleva orgaaninen kasvustrategia on muuttumassa, ja niche-tuotteiden tuotanto on ottamassa voiton suurten määrien tuotannosta. Lisäksi konserni pyrkii lisäämään varoja ja varantoja hankkimalla uusia kaivoksia tai laajentamalla nykyisiä toimintojaan. Riskinä on, ettei Afarak löydä sopivaa toimipaikkaa tai saa tarvittavia kehitys- ja toimintalupia tai pysty varmistamaan tarvittavaa rahoitusta rahalaitoksilta tai strategisilta kumppaneilta. Jos kaikki riskit tai edes jokin niistä toteutuu, konsernin kasvustrategiaa ei pystytä toteuttamaan.

Operatiiviset riskit

Afarak toimii erittäin kilpailulla alalla ja on riippuvainen pienen avainhenkilöjoukon teknisestä osaamisest ja asiantuntevasta johtamisesta. Avainhenkilöstön menetyksillä tai epäonnistuneilla rekrytoinneilla voi olla haitallinen vaikutus Afarakin joihinkin toimintoihin erityisesti jalostuslaitoksilla, mikä voi vaikuttaa konsernin toiminnalliseen ja taloudelliseen tulokseen. Tuleva menestys riippuu Afarakin kyvystä houkutella ja sitouttaa sen tarpeisiin koulutukseltaan ja osaamiseltaan sopivaa henkilöstöä. Afarak uudelleenarvioi säännöllisesti palkitsemisvaliokunnan ohjeisiin perustuvaa palkitsemispolitiikkaansa, jotta se olisi riittävän kilpailukykyinen ja houkutteleva. Samalla se arvioi myös jatkuvuussuunnitelmiaan.

Afarakin toimintaan liittyy aina vakavan kaivos- ja/tai sulatto-onnettomuuden riski. Tällaisia onnettomuuksia ovat esimerkiksi haitalliset kaivosolosuhteet, tulipalot, tulvat, räjähdykset, epätavalliset sääolosuhteet, seismiset tapahtumat, muut luonnonilmiöt sekä muut olosuhteet, jotka johtuvat maanalaiseen kaivostoimintaan tai avolouhintaan liittyvien materiaalien porauksesta, räjäyttämisestä, poistamisesta ja käsittelystä. Näillä onnettomuuksilla voi olla vakavia seurauksia konsernille. Onnettomuudet voivat vaikuttaa työntekijöiden fyysiseen hyvinvointiin ja moraaliin sekä toimintoihin: toiminta keskeytetään siihen saakka, kunnes onnettomuus on kokonaan tutkittu ja tapahtuman toistumisen estämiseksi suoritettavat varotoimet suoritettu. Tämän riskin lieventämiseksi Afarak on ottanut käyttöön ”Zero Harm” -politiikan, joka takaa turvallisen ja terveellisen työympäristön. Afarak on arvioinut kaikkiin toimintoihinsa liittyvät riskit, laatinut kattavat terveys- ja turvallisuusohjeistukset, -politiikat ja -menettelytavat ja kouluttanut työntekijöitään säännöllisesti. Hallitus valvoo tätä konsernin korkeimmalla tasolla.

Afarakin jalostustoiminnot Saksassa ja Etelä-Afrikassa käytetään paljon energiaa, pääasiassa sähköä. Polttoaineiden ja energian hinnat ovat maailmanlaajuisesti vaihdelleet merkittävästi. Hintoihin on vaikuttanut myös kustannusinflaatio, joka ylittää laajemmat inflaatiomittarit. Etelä-Afrikassa sähköntuotanto, -hinnoittelu ja –toimitus on yhden yrityksen, Eskomin, käsissä. Sähkön hinnan nousu ja/tai vähentynyt tai epäluotettava sähköntoimitus tai -jakelu voivat vaikuttaa negatiivisesti Afarakin nykyisiin toimintoihin erityisesti sen jalostuslaitoksilla, millä voi edelleen olla vaikutusta konsernin toiminnalliseen ja taloudelliseen tulokseen. Kyseiset seikat voivat vaikuttaa myös konsernin laajentumissuunnitelmiin ja kasvustrategian toteuttamiseen.

Afarakin jalostuslaitokset ovat alttiita sähkökatkosten kaltaisille häiriöille erityisesti silloin, kun häiriöt aiheuttavat keskeytyksen ja sitä kautta seisokin. Sulattokeskeytykset – vaikkapa vain muutaman tunnin kestoiset – voivat kovettaa uunien sisällön. Tällöin tehdas on suljettava pitkäksi aikaan kalliiden korjaustöiden toteuttamiseksi. Riskin pienentämiseksi Afarak rekrytoi kokeneita toimintajohtajia. Lisäksi sillä on toimenpideohjelma kaikkein todennäköisimpien olosuhteiden varalta.

Liiketoiminnan luonteen vuoksi Afarakilla on merkittävä vaara altistua ympäristöriskeille. Ympäristöriskit liittyvät ensisijaisesti mahdolliseen suoraan ympäristövahinkoon ja toissijaisesti mahdolliseen tuotannon lopettamisen jälkeiseen kunnostus- tai maisemointivelvoitteeseen. Molemmat näistä riskeistä on arvioitava säännöllisesti ja huolellisesti. Afarak käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita auttamaan potentiaalisten vastuiden tunnistamisessa ja sen varmistamisessa, että konsernin eri yksiköt noudattavat asiaankuuluvaa ympäristölainsäädäntöä. Konserni arvioi säännöllisesti tarpeen tehdä ympäristövastuita koskevia tutkimuksia. Viimeisimmissä Etelä-Afrikan toimintoja koskevissa arvioinneissa Afarak totesi, että talousraporttien määräykset ovat nykyisellä tasolla riittävät.

Oikeusriidat ovat mahdollisia Afarakin liiketoimintasyklin eri vaiheissa. Oikeusriita voi koskea sopimuksia, muita velvoitteita, ympäristöasioita tai muita sääntelyasioita. Tällä hetkellä käynnissä on yksi merkittävä oikeustapaus. Konsernin politiikkana on julkaista kaikki sitä koskevat merkittävät oikeustapaukset ja niiden tulokset.

Taloudelliset riskit

Afarakin taloudellisia riskejä, kuten likviditeetti-, valuuttakurssi- sekä luotto- ja raaka-aineiden hintaa koskevia riskejä, käsitellään laajemmin kapalessa 1.7.

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan Afarakin likviditeetin riittävyyttä toiminnan rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Jos likviditeettiriski toteutuu, se voi johtaa viivästyskorkoihin ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin suhteisiin tavaroiden ja palveluiden toimittajien kanssa. Lisäksi se voi vaikuttaa ostettavien tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun ja muihin ehtoihin.

Afarakin liiketoiminta on kansainvälistä, ja sillä on toimintaa Turkissa, Saksassa, Maltalla ja Etelä-Afrikassa. Konsernilla onkin merkittävä valuuttakurssiriski. Riskit johtuvat suorista riskeistä, kuten liiketoiminnan kassavirroista ja rahavarojen määristä, sekä epäsuorista riskeistä, kuten konsernin kilpailukyvyn muutoksista, jotka johtuvat puolestaan valuuttakurssiriskeistä sen kilpailijoihin verrattuna.

Konserni altistuu korkoriskille, kun konsernin tytäryhtiöt ottavat lainaa tai tekevät muita rahoitussopimuksia tai tekevät likviditeetin hallintaan liittyviä talletuksia tai muita sijoituksia. Korkojen muutokset voivat vaikuttaa lainojen takaisinmaksuun ja investointien tuottavuuteen sekä muuttaa konsernin varojen käypiä arvoja.

Luottoriski realisoituu, mikäli Konsernin kanssa vastapuolena kauppa-, sijoitus- tai muussa sopimuksessa oleva vastapuoli ei pysty vastaamaan sitoumuksistaan, jolloin siitä aiheutuu negatiivisia taloudellisia vaikutuksia konsernille. Afarakin avainasiakkaat ovat tyypillisesti pitkäaikaisia asiakkaita, joiden joukossa on tärkeimpiä kansainvälisiä terästeollisuuden yhtiöitä ja terästeollisuuteen myyviä agentteja. Koska nämä asiakkaat ovat sektorikohtaisia, merkittävät muutokset toimialan näkymissä tai kannattavuudessa voivat myös kasvattaa konsernin luottoriskiä.

Afarak on altistunut useiden myytävien ja ostettavien tuotteiden, materiaalien ja raaka-aineiden hintariskille. Raaka-aineiden hintariskiä hallitaan lisäämällä mahdollisuuksien mukaan kauppasopimuksiin ehto, joka oikeuttaa hinnanmuutoksiin raaka-aineiden hintamuutosten perusteella. Konsernin jalostustoiminnot altistuvat riskille, joka koskee raaka-aineiden hintamuutoksia, saatavuutta ja laatua. Konsernin liiketoimintayksiköt pyrkivät tekemään pitkäaikaisia sopimuksia tunnettujen vastapuolten kanssa pienentääkseen näitä riskejä.

Leave a Reply